European Week for Waste Reduction Европейска седмица за намаляване на отпадъците

During the European Waste Reduction Week, Ecoworld Rhodopes Association organized activities at the Hristo Botev High School in the village of Banite.

A total of 153 students participated in the joint action to collect toxic waste – batteries and medicines with expired date of use. Within the campaign, 9 kg were collected. batteries and 3 kg. medicines that have expired.

Interest in the topics of waste was also caused by special presentations. Students in the 9th grade explained the danger of indiscriminate throwing of used batteries. Students from the 11th and 12th grade presented a presentation to the students about the dangers of expired medication.

The most active is VI class.

The youngest students – the first-graders have brought about 1 kg. batteries and medicines.

The most active student is Lilia Haytova from the 6th grade who gathered 1 kg. batteries.

 

По време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците Сдру жение „Екосвят Родопи“ организира дейности в Средно училище „Христо Ботев“ – с. Баните.

В съвместната акция за събиране на токсични отпадъци – батерии и лекарства с изтекъл срок на годност се включиха 153 ученици. В рамките на кампанията са събрани 9 кг. батерии и 3 кг. лекарства с изтекъл срок на годност.

Интересът към темите за отпадъците беше предизвикан и от специалните презентации. Учениците от ІХ клас обясниха опасността от безразборно хвърляне на употребени батерии. Учениците от ХІ и ХІІ клас направиха презентация пред учениците за опасността от лекарствата с изтекъл срок на годност.

Най-активен е  VІ клас.

Най-малките ученици – първокласниците са донесли около 1 кг. батерии и лекарства.

Най-активен ученик е Лилия Хайтова от VІ клас, която събра 1 кг. батерии.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *